Ste spokojný s CVČ?

Ochrana osobných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie  o ochrane osobných údajov) – GDPR  (General  Data Protection  Regulation)                                                                                                    

                                                                                  a

Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov                       

ukladá Informačnú povinnosť prevádzkovateľa podľa § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z.z. pre dotknuté osoby:

Prevádzkovateľ : Centrum voľného času, 023 35 Ochodnica 121, IČO 420 69 751                                                   

                           štatutárny zástupca Mgr. Alena Falátová, riaditeľka CVČ (ďalej len „ prevádzkovateľ)          

Dotknuté osoby : zamestnanci

                             deti/žiaci/ rodičia/ zákonní zástupcovia 

                             zmluvné vzťahy

 

Informácie pre dotknuté osoby – zamestnancov

(Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby, § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

 

 

Informácie podľa § 19, ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.

a)

              Prevádzkovateľ:                       Centrum voľného času

              Adresa:                                       02335 Ochodnica 121

              Štatutárny zástupca:               Mgr.Alena Falátová, riaditeľka CVČ

 

b)

             Zodpovedná osoba:                  Katarína Mizerová,  tel.kontakt 041/4233156

                                                                    katarinami@centrum.sk

c)

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zamestnancov na účely súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi, uspokojovaním nárokov zamestnancov, plnením povinností v oblasti sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov na základe zmluvných vzťahov a osobitných zákonov

d)

Oprávnené záujmy

Vo vzťahu k zamestnancom mesta nie sú uplatňované oprávnené záujmy prevádzkovateľa

e)

Kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ poskytuje zásadne údaje iba zákonom stanoveným príjemcom (orgány štátnej moci, vyššie územné celky, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, exekútorské úrady, notárske úrady)

f)

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať žiadne osobné  údaje zamestnancov do tretích krajín ani do medzinárodnej organizácie

 

Informácie podľa § 19, ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z.

a)

Doba uchovávania osobných údajov  zamestnancov je daná osobitnými predpismi upravujúcimi činnosť prevádzkovateľa a tiež pravidlami archivácie, registratúry a skartácie

b)

Dotknuté osoby majú nasledovné práva: Právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, prenosnosť osobných údajov

c)

Dotknuté osoby majú právom kedykoľvek svoj súhlas odvolať (ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby)

d)

Dotknuté osoby majú právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

e)

Poskytovanie údajov je zmluvnou požiadavkou – poskytnutie údajov je nevyhnutné na plnenie nárokov vyplývajúcich zo zmluvy ale aj zákonnou požiadavkou – poskytovanie údajov je uložené príslušnými právnymi predpismi

f)

Prevádzkovateľ nepoužíva pri spracúvaní osobných údajov zamestnancov automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 

Informácie podľa § 19, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zamestnancov iba na účely, na ktoré boli získané a prehlasuje, že nepoužíva takto získané údaje na iné účely

 

Vyhlásenie.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov zamestnancov plne dodržiava zákonné zásady ich spracúvania, dbá na ochranu osobných údajov, má prijaté primerané bezpečnostné opatrenia a berie ohľad na práva zamestnancov ako dotknutých osôb.

 

V Ochodnici dňa: 25.05.2018

 

Informácie pre dotknuté osoby – deti, žiaci, rodičia, zákonní zástupcovia

(Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby, § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

 

 

Informácie podľa § 19, ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.

a)

Prevádzkovateľ: Centrum voľného času        Adresa :  023 35 Ochodnica 121

Štatutárny zástupca: Mgr. Alena Falátová

b)

Zodpovedná osoba:  Katarína Mizerová, tel.kontakt 041/4233159, katarinami@centrum.sk

 

c)

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje detí, žiakov, rodičov/ zákonných zástupcov  na účely plnenia svojho hlavného poslania – zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu a tiež na účely prezentácie CVČ

Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje detí, žiakov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov na základe osobitných zákonov, najmä školského zákona. Niektoré prípady spracúvania osobných údajov vykonáva na právnom základe súhlasu rodiča/zákonného zástupcu

d)

Oprávnené záujmy

Oprávnené záujmy uplatňuje prevádzkovateľ pri ochrane svojho majetku ale aj plnení svojho poslania

e)

Kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ poskytuje zásadne osobné údaje detí, žiakov, rodičov/ zákonných zástupcov  iba zákonom stanoveným príjemcom (zriaďovateľ, orgány štátnej moci, vyššie územné celky)

Pre účely prezentácie CVČ na právnom základe súhlasu rodiča/ zákonného zástupcu poskytuje osobné údaje aj elektronickým alebo printovým médiám a tiež organizátorom akcií, na ktorých sa škola podieľa

f)

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať žiadne osobné  údaje detí, žiakov rodičov/ zákonných zástupcov  do tretích krajín ani do medzinárodnej organizácie

 

Informácie podľa § 19, ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z.

a)

Doba uchovávania osobných údajov  detí, žiakov, rodičov/ zákonných zástupcov  je daná osobitnými predpismi upravujúcimi činnosť prevádzkovateľa  a tiež pravidlami archivácie a skartácie

b)

Dotknuté osoby majú nasledovné práva: Právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, prenosnosť osobných údajov

c)

Dotknuté osoby (zákonní zástupcovia) majú právom kedykoľvek svoj súhlas odvolať (ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby)

d)

Dotknuté osoby majú právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

e)

Poskytovanie údajov je zákonnou požiadavkou – poskytovanie údajov je uložené príslušnými právnymi predpismi . Poskytovanie osobných údajov je povinné (právny základ školský zákon). Poskytovanie údajov na právnom základe súhlasu je dobrovoľné

f)

Prevádzkovateľ nepoužíva pri spracúvaní osobných údajov detí, žiakov, rodičov/ zákonných zástupcov  automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 

Informácie podľa § 19, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje detí, žiakov, rodičov/ zákonných zástupcov  iba na účely, na ktoré boli získané a prehlasuje, že nepoužíva takto získané údaje na iné účely

 

Vyhlásenie.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov plne dodržiava zákonné zásady ich spracúvania, dbá na ochranu osobných údajov, má prijaté primerané bezpečnostné opatrenia a berie ohľad na práva detí, žiakov, rodičov/zákonných zástupcov  ako dotknutých osôb.

 

V Ochodnici dňa: 25.05.2018

 

 

Informácie pre dotknuté osoby – zmluvné vzťahy

(Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby, § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

 

 

 

 

Informácie podľa § 19, ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.

a)

              Prevádzkovateľ:                       Centrum voľného času

              Adresa:                                       02335 Ochodnica 121

              Štatutárny zástupca:               Mgr.Alena Falátová, riaditeľka CVČ

 

b)

             Zodpovedná osoba:                  Katarína Mizerová,  tel.kontakt 041/4233156

                                                                    katarinami@centrum.sk

c)

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely naplnenia zmluvných práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv medzi prevádzkovateľom a fyzickými osobami.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov na základe zmluvných vzťahov .

d)

Oprávnené záujmy

Oprávnené záujmy Prevádzkovateľ uplatňuje pri ochrane svojho majetku a majetku obce, ako aj pri hospodárení  s prostriedkami.

e)

Kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ poskytuje zásadne údaje iba zákonom stanoveným príjemcom (orgány štátnej moci, vyššie územné celky). Centrum má zákonnú povinnosť zverejňovať uzatvorené zmluvy.

f)

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať žiadne osobné  údaje zamestnancov do tretích krajín ani do medzinárodnej organizácie

 

Informácie podľa § 19, ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z.

a)

Doba uchovávania osobných údajov obsiahnutých v uzatvorených zmluvách je daná osobitnými predpismi upravujúcimi zmluvné vzťahy a tiež pravidlami archivácie, registratúry a skartácie.

b)

Dotknuté osoby majú nasledovné práva: Právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, prenosnosť osobných údajov

c)

Dotknuté osoby majú právom kedykoľvek svoj súhlas odvolať (ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby)

d)

Dotknuté osoby majú právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

e)

Poskytovanie údajov je zmluvnou požiadavkou – poskytnutie údajov je nevyhnutné na plnenie nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej účastníkom je dotknutá fyzická osoba.

f)

Prevádzkovateľ nepoužíva pri spracúvaní osobných údajov zamestnancov automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 

Informácie podľa § 19, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb iba na účely, na ktoré boli získané a prehlasuje, že nepoužíva takto získané údaje na iné účely

 

Vyhlásenie.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov plne dodržiava zákonné zásady ich spracúvania, dbá na ochranu osobných údajov, má prijaté primerané bezpečnostné opatrenia a berie ohľad na práva dotknutých fyzických osôb.

 

V Ochodnici dňa: 25.05.2018

 

 

Kontaktné údaje o zodpovednej osobe

V súlade s ustanovením §44, ods.8, zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov.

Meno a priezvisko: Katarína Mizerová

telefónne číslo: 041/4233156